szerda, június 13

Pályázat falusi turizmus fejlesztésére és élelmiszer feldolgozásra


Friss pályázat turizmusra, feldolgozásra, ifjak pályakezdésére

2012-06-13
Szerző: Hírösszafoglaló
Három új pályázat is megjelenik júniusban és júliusban: a fiatal gazdák négymilliárd forintnyi támogatást kaphatnak, a falusi turizmus fejlesztésére hatmilliárd jut, az élelmiszer feldolgozásra pedig 5 milliárd - tudtuk meg a Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatóján, ahol V. Németh Zsolt államtitkár bejelentette, hogy a Darányi Ignác Terv keretében először a beruházási jellegű támogatásokat hirdeti meg a Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy legyen idő kivitelezni az elképzeléseket .

Kö­ze­le­dünk a 2007-2013 kö­zöt­ti prog­ra­mo­zá­si idő­szak vé­gé­hez, ezért  a be­ru­há­zá­si jel­le­gű tá­mo­ga­tá­sok kap­tak el­sőbb­sé­get, hogy le­gyen idő ki­vi­te­lez­ni az el­kép­ze­lé­se­ket - hang­zott el a bu­da­pes­ti tá­jé­koz­ta­tón.

A tárca na­po­kon belül har­mad­szor is meg­hir­de­ti a fi­a­tal me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lők in­du­lá­sát se­gí­tő pá­lyá­za­tot. A ko­ráb­bi for­du­lók ta­pasz­ta­la­ta­it - a fi­a­tal gaz­dák ér­dek­vé­del­mi szer­ve­ze­té­vel egyez­tet­ve - a tárca be­épí­tet­te a pá­lyá­za­ti ki­írás­ba.

Fi­a­tal gaz­dák tá­mo­ga­tá­sa


Az ifjú gaz­dák össze­sen 4 mil­li­árd fo­rin­tot igé­nyel­het­nek gaz­da­sá­guk el­in­dí­tá­sá­hoz.

Azok a gaz­dák is pá­lyáz­hat­nak, akik szin­te a nul­lá­ról in­dul­nak, de a me­ző­gaz­da­ság­ban lát­ják meg­él­he­té­sük for­rá­sát - vá­la­szol­ta ehhez kap­cso­ló­dó­an a Mi­nő­ség 70 Szak­por­tál kér­dé­sé­re az ál­lam­tit­kár.

A tá­mo­ga­tást ru­gal­ma­san hasz­nál­hat­ják fel a ter­me­lők, hi­szen pél­dá­ul ter­mő­föld vá­sár­lá­sá­ra vagy az ál­lat­ál­lo­mány bő­ví­té­sé­re is for­dít­hat­ják. Azok a 18 és 40 év kö­zöt­ti gaz­dák je­lent­kez­het­nek, akik elő­ször kez­de­nek gaz­dál­kod­ni, meg­fe­le­lő szak­mai tu­dás­sal, vég­zett­ség­gel ren­del­kez­nek és vál­lal­ják, hogy gaz­da­sá­gu­kat 5 évig egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként ve­ze­tik.

Egy pá­lyá­zó leg­fel­jebb 12 mil­lió fo­rin­tot kap­hat. A ké­rel­me­ket jú­li­us 16. és au­gusz­tus 16. kö­zött lehet be­ad­ni a Me­ző­gaz­da­sá­gi és Vi­dék­fej­lesz­té­si Hi­va­tal­hoz.

Szin­tén előnyt él­vez­nek a ker­té­szek, hi­szen ez az élő­mun­ka-igé­nyes ága­zat nö­ve­li a fog­lal­koz­ta­tást. Több pon­tot kap­nak majd azok a pá­lyá­zók is, akik vál­lal­ják, hogy la­kó­he­lyük a le­he­tő leg­kö­ze­lebb lesz a gaz­da­ság­hoz, il­let­ve azok, akik fő­ál­lá­sú me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lők lesz­nek. Plusz­pont jár annak az ifjú gaz­dá­nak is, aki ta­nyán, vagy 1000 főnél ki­sebb la­kos­ság­szá­mú te­le­pü­lé­sen él.

Vi­dé­ki tu­riz­mus


Hat­mil­li­árd fo­rint­ra lehet pá­lyáz­ni a vi­dé­ki tu­riz­mus ösz­tön­zé­sé­hez. A ké­rel­me­ket a helyi LE­ADER Helyi Ak­ció­cso­por­tok­hoz (HACS) kell el­jut­tat­ni jú­li­us 1-31. kö­zött - hang­sú­lyoz­ta V. Né­meth Zsolt. A 96 hazai ak­ció­cso­port­ból 70 tudja meg­hir­det­ni a pá­lyá­za­tot, mert ren­del­ke­zik még ele­gen­dő for­rás­sal a ki­írás­hoz - fűzte hozzá.

A tá­mo­ga­tást szál­lás­he­lyek ki­ala­kí­tá­sá­ra, agro- és öko­tu­risz­ti­kai szol­gál­ta­tá­sok bő­ví­té­sé­re, szál­lás­hely­hez nem kö­tő­dő te­vé­keny­sé­gek­re (pél­dá­ul lovas, va­dá­sza­ti, vízi vagy gaszt­ro­nó­mi­ai tu­riz­mus­hoz kap­cso­ló­dó prog­ra­mok­ra) lehet for­dí­ta­ni.

Az 5000 fő alat­ti la­kos­ság­szá­mú és a leg­fel­jebb 100 fő/km2 nép­sű­rű­sé­gű te­le­pü­lé­se­ken élő vagy mű­kö­dő ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek, mik­ro-, kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok, ön­kor­mány­za­tok, non­pro­fit szer­ve­ze­tek, egy­há­zak kér­het­nek for­rást a ke­ret­ből.

Egy pá­lyá­zó leg­alább 1 mil­lió fo­rin­tot igé­nyel­het, de az összeg felső ha­tá­rát a HACS-ok saját il­le­té­kes­sé­gi te­rü­le­tü­kön sza­bá­lyoz­ták, így ennek mér­té­ke egy­más­tól el­té­rő lehet.

Kér­dé­sünk­re, mely sze­rint azo­kon a te­le­pü­lé­se­ken, ahol nem mű­kö­dik és nem is lesz LE­ADER, ott ho­gyan pá­lyáz­hat­nak tu­risz­ti­kai jel­le­gű tá­mo­ga­tás­ra, V. Né­meth Zsolt úgy vá­la­szolt, az Új Szé­che­nyi Terv­vel össze­han­gol­ta a tárca a pá­lyá­za­to­kat, egyet­len te­rü­le­te sem marad le­fe­det­le­nül az or­szág­nak.

Fel­dol­go­zás


Élel­mi­szer-fel­dol­go­zó üze­mek fej­lesz­té­sé­re jú­ni­us 22-től lehet tá­mo­ga­tá­si ké­rel­me­ket be­ad­ni a Me­ző­gaz­da­sá­gi és Vi­dék­fej­lesz­té­si Hi­va­tal­hoz - em­lé­kez­te­tett az ál­lam­tit­kár. A pá­lyá­zat ke­ret­össze­ge öt­mil­li­árd fo­rint. A me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lők há­rom-, a nem me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lők két­mil­li­árd fo­rint­ra pá­lyáz­hat­nak.

A je­lent­ke­zők mi­ni­mum 2.5, ma­xi­mum 100 mil­lió fo­rin­tot igé­nyel­het­nek; ez a tá­mo­ga­tá­si pla­fon is jelzi, hogy a Nem­ze­ti Vi­dék­stra­té­gi­á­val össz­hang­ban el­ső­sor­ban a helyi ter­mé­kek fel­dol­go­zá­sát se­gí­ti a pá­lyá­zat. Vá­gó­pont lé­te­sí­té­sé­re leg­fel­jebb 30 mil­lió fo­rin­tot, ter­me­lés­irá­nyí­tá­si szoft­ve­rek­re és hard­ve­rek­re 10 mil­lió fo­rin­tot lehet kérni. A hoz­zá­já­ru­lás mér­té­ke az el­szá­mol­ha­tó ki­adá­sok 40-50%-a lehet.

A tá­mo­ga­tást a ver­seny­ké­pes­ség ja­ví­tá­sá­ra, a ter­mék­szer­ke­zet át­ala­kí­tá­sá­ra, az élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi és kör­nye­zet­vé­del­mi fel­té­te­lek ja­ví­tá­sá­ra, az ener­gia­fel­hasz­ná­lás éssze­rű­sí­té­sé­re, az üzem­irá­nyí­tás kor­sze­rű­sí­té­sé­re, il­let­ve vá­gó­pon­tok ki­ala­kí­tá­sá­ra lehet fel­hasz­nál­ni. Töb­bek kö­zött a hús, a zöld­ség-gyü­mölcs, a tej­ter­mé­kek és a gyógy­nö­vé­nyek fel­dol­go­zá­sá­ra, vagy ma­lom­ipa­ri be­ru­há­zá­sok­ra igé­nyel­het­nek tá­mo­ga­tást a je­lent­ke­zők.

A kö­vet­ke­ző idő­szak­ban a tárca hó­nap­ról hó­nap­ra hir­de­ti meg a pá­lyá­za­to­kat: a kö­zel­jö­vő­ben vár­ha­tó a nem me­ző­gaz­da­sá­gi te­vé­keny­ség ki­ala­kí­tá­sát (di­ver­zi­fi­ká­lás) és az ál­lat­tar­tó te­le­pek kor­sze­rű­sí­té­sét se­gí­tő ki­írás, il­let­ve a GAZ­DA­Net prog­ram. Szep­tem­ber­ben a vi­dé­ki örök­ség meg­őr­zé­sé­re és fa­lu­fej­lesz­tés­re is lehet majd pá­lyáz­ni - hívta fel a fi­gyel­met V. Né­meth Zsolt.

1 megjegyzés:

  1. csak azt nem értem, hogy miért kötik végzettséghez a gazdálkodást. én miért nem pályázhatok?

    VálaszTörlés